Utgiven: Oktober 2014

Omslag: Majbritt Hagdahl

Band: Inbunden med skyddsomslag

Format: 240 x 226 mm

Omfång: ca 300 sidor

ISBN: 978-91-7461-294-3

Gamla Stan i Stockholm

Hus för hus

Margareta Cramér (red)

Gamla Stan i Stockholm inrymmer Sveriges viktigaste bestånd av stadsbebyggelse i sten från medeltiden till 1800-talets andra hälft. Den utgör också ett av de bäst bevarade stadshistoriska monumenten i Europa som visar kontinuitet i bebyggelsen fram till vår tid. Gamla Stan kan sägas vara det viktigaste svenska forskningsobjektet kring det svenska urbana samhällets utveckling från medeltiden och framåt. Stilmässiga förändringar uppträdde först här.

Det finns ingen total inventering av Gamla Stans bebyggelse, inga studier hus för hus stödda på fördjupade arkivaliska undersökningar. I avvaktan på en alltför omfattande heltäckande inventering har man här valt att göra en första djupundersökning av två representativa områden.

Syftet med projektet Gamla Stan i Stockholm, har varit att visa hur samhällsutvecklingen har tagit sig uttryck i byggandet och samhällsplanerandet från medeltiden fram till idag. Grundmaterialet har varit en noggrann byggnadshistorisk inventering av ett antal kvarter inom två strategiskt utvalda delar av Stadsholmen – kvarteren mellan Stortorget och Västerlånggatan och kvarteren runt Järntorget i söder – kombinerad med en fördjupad studie av bevarat arkivmaterial. Projektet redovisas i två olika volymer, där den första delen, En bebyggelsehistorik, främst analyserar den tidigare ganska okända senmedeltida bebyggelseutvecklingen i hela Gamla Stan, men också under senare stilperioder. Den andra mycket omfattande volymen, Hus för hus, redovisar utförligt i bild och text varje kvarter och enskilt hus i de båda områdena.

Byggnadsinventeringarna startade redan 1994, genom en bred arbetsgrupp under ledning av fil. dr Margareta Cramér, och pågick med vissa avbrott till 2005. Den sammanfattande analyserande delen uppdrogs åt docent Göran Söderström i samarbete med Margareta Cramér.

Här får man för första gången en tydlig överblick över hur den senmedeltida staden växte fram och förändrades under århundradena – med mycket aldrig tidigare känt material, om handelsmän och hantverkare, om stadsmurar, bostäder, handelsbodar, kopparsmedjor och magasinhus i trä och sten.